พญ.ดารกา โควินทเศรษฐ

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม