พญ. ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ

คลินิกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน