หน้าเเรก <

พญ.ทินารมภ์ ชัยพุทธานุกูล

คลินิกจิตเวช

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์

ตำแหน่ง

จิตเเพทย์