พญ.ทินารมภ์ ชัยพุทธานุกูล

คลินิกจิตเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์

ตำแหน่งจิตแพทย์