พญ.นิฌชา เหลืองด่านสกุล

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาสาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ