พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ