พญ.ปนัดดา ช่วยแก้ว

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ตำแหน่งโสต ศอ นาสิกแพทย์