พญ.พรรณทิภา ปิยวัณโณ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จบจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู