พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์

คลินิกสูตินรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งนรีวิทยา

ตำแหน่งสูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา