พญ.พรสวรรค์ เมฆาสิงหรักษ์

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากโรงพยาบาลศิริราช

ตำแหน่ง อายุรแพทย์ระบบประสาท