พญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งศรีษะและลำคอ

ตำแหน่งโสต ศอ นาสิกแพทย์