พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา

คลินิกจิตเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์

ตำแหน่งจิตแพทย์