พญ.ลดาพร วงษ์กัณหา

คลินิกสูตินรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ตำแหน่งสูติ-นรี และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์