พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคหัวใจ