พญ.วีรนุช รัตนเดช

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคมะเร็ง