พญ.ศรินยา สัทธานนท์

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม