พญ.ศิดายุ สุริยะ

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม