พญ.ศุภร จิตตเสถียร

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคเลือด

ตำแหน่งอายุรแพทย์โรคเลือด