พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

ตำแหน่งกุมารเวชแพทย์โรคเลือด