พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคประสาทวิทยา