พญ. สิริขวัญ ปัญญาศรีวณิช

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู