พญ. สุดารัตน์ เจริญสันติ

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ตำแหน่ง กุมารแพทย์โรคประสาทวิทยา