พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ตำแหน่ง อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ