พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู