พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

คลินิกสูตินรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งนรีวิทยา

ตำแหน่งสูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา