พญ. อัญญารัตน์ วณิชชากร

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตำแหน่ง กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา