พญ. อาภากร เมืองแดง

คลินิกอายุรกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบประสาท

ตำแหน่งอายุรแพทย์ระบบประสาท

วันอาทิตย์ แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1