พญ. อาภาภรณ์ สุทธิมนัส

รังสีวิทยา

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิบัตรสาขาเชี่ยวชาญภาพวินิจฉัยขั้นสูง

ตำแหน่งรังสีแพทย์