พญ.อารียา ดีสมโชค

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ตำแหน่งกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด