นพ.อาทิตย์ เปี่ยมคล้า

คลินิกศัลยกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์