พญ.เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม