พญ.ใจฉัตร เมฆอรุณกมล

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา