Header

พญ.พรสวรรค์ เมฆาสิงหรักษ์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์ระบบประสาทโรคลมชัก

สาขาอายุรศาสตร์ ,สาขาประสาทวิทยา,ประสาทวิทยาโรคลมชัก มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055 90 9000

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

พญ.อาภากร เมืองแดง

อายุรแพทย์ระบบประสาท