Header

นพ.ทินวัฒน์ วินัย

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคไต

สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทน์

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร

อายุรแพทย์โรคไต

คลินิกอายุรกรรมโรคไต

นพ.สุจิณ สรรพมงคล

อายุรแพทย์โรคไต