ค้นหาหมอทั้งหมดของเราได้ที่นี่…

ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้ 26 หัตถการ

ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้ 26 หัตถการ


รพ.พิษณุเวชเคียงคู่สุขภาพ “ข้าราชการ” กับโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรพ.เอกชนด้วยระบบ DRGs 26 หัตถการผ่าตัดไม่ต้องรอคิวนาน

โรคที่กำหนดให้เบิกได้

​คือ โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)

ค่ารักษาพยาบาล

​- กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

– ผู้มีสิทธิ์ต้องจ่ายเพิ่มตามประกาศ ดังนี้

1.ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนเกินจาก 1,000 บาท/วัน

2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ อวัยวะเทียมส่วนเกินจากราคาอ้างอิงตามประกาศรายการฯ ของกรมบัญชีกลาง

3.ค่าธรรมเนียมแพทย์ ตามรายการที่กรมบัญชีกลางประกาศประกอบด้วย

3.1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

3.2 ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์

3.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้

3.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ปรึกษา ไม่เกิน 5 ท่าน

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

5. ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด


รายการผ่าตัดที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง 26 หัตถการ

คลินิกสูติ-นรีเวช

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 • 1. D010 การคลอดการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum / Forceps / Breech extraction)

 • 2. D020 การผ่าตัดคลอด (Cesarean section)

 • 3. D021 การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน (Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation)

 • 4. D980 เด็กแรกเกิดจากมารดาที่มาคลอดในโครงการฯ (เด็กปกติ)

 • 5. D051 การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Myomectomy)

 • 6. D061 การผ่าตัดถุงรังไข่แบบเปิด (Open Ovarian Cystectomy)

 • 7. D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง (Laparoscope for Ovarian cystectomy)


คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 • 8. C010 การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก (Herniorrhaphy, Herniotomy)

 • 9. A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Herniorrhaphy / Herniotomy)

 • 10. A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Herniorrhaphy / Herniotomy)

 • 11. A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy)

 • 12. A042 การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy / Fistulectomy)

 • 13. A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy)

 • 14. A012 การผ่าตัดถุงน้ำแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)

 • 15. A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD)

 • 16. H031 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไต โดยไม่ใช้กราฟต์ (AV shunt)

 • 17. H032 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไต โดยใช้กราฟต์ (AV Graft)

 


คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 • 18. E012 การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื้อไต (Percutaneous nephrolithotripsy ; PCNL)

 • 19. E014 การผ่าตัดนิ่วท่อไต (Ureterolithotiomy)

 • 20. E016 การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง (Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS)

 • 21. E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP)

 


คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 • 22. B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement)

 • 23. B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement)

 • 24. B023 การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม (Revision of Hip Replacement)

 


คลินิกจักษุ

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 • 25. G011การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification and aspiration of cataract; PE)

 • 26. G012 การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา (Extracapsular cataract extraction; ECCE)