ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง พิษณุเวช

คำแนะนำ :

บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งไตวายชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง โดยอายุรแพทย์โรคไต และพยาบาลเฉพาะทางด้านไตเทียม เปิดบริการฟอกเลือดรอบละ 26 Unit วันละ 3 รอบ และ On Call กรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.

การบริการ :

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งไตวายชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง

  • มีเครื่องไตเทียมพร้อมให้บริการ รอบละ 26 เครื่อง และเครื่องสำรอง Standby สำหรับภาวะฉุกเฉิน 3 เครื่อง
  • การวางสายสวนคาหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือด On Double Lumen Catheter และ On Perm Catheter

ตรวจวินิจฉัยโรคไต

  • เจาะชิ้นเนื้อไตเพื่อตรวจวินิจฉัย Kidney Biopsy
  • การแยกสารก่อโรค และของเสียในเลือด Plasmapheresis

ติดต่อ

ทุกวันจันทร์-วันเสาร์

วันอาทิตย์ ในกรณีฉุกเฉิน

อาคาร : 5

ชั้น  :  3

โทร :  055-90-9000 ต่อ 520901, 520902

แพทย์ประจำศูนย์ :