Header

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไอพีดีและปอดบวม - Pneumovax 23

ราคา 2,450.-/3,500.-

ราคา 2,450.-/3,500.-

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไอพีดีและปอดบวม - Pneumovax

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไอพีดีและปอดบวม (Pneumovax)

  • จำนวน 1 เข็ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม