พิษณุเวช ร่วมสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน โรงพยาบาลพิษณุเวช จัดสัมมนาความรู้หัวข้อ “Lab for Oncology Service Care” โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำโดย
 
ดร.เยาวลักษณ์ หงษ์แก้ว ผู้ชำนาญการการทดสอบอณูพันธุศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (R&D) ปริญญาเอกทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ปัจจุบันรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการทดสอบพันธุศาสตร์ เช่น เภสัชพันธุศาสตร์ มะเร็งพันธุศาสตร์ และการทดสอบพันธุศาสตร์ต่าง ๆ ที่ให้บริการในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
คุณกัณญอร เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ มีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการ มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันรับผิดชอบด้านบริหารจัดการ การให้บริการและพัฒนาการทดสอบทางห้องปฏิบัติการร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณปิติ เลิศวรศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท NGS lab โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ครอบคลุมงาน Molecular Profiling และดูแลในส่วน Healthcare

พัฒนาแผนกลยุทธ์ในต่างประเทศอย่างมืออาชีพเพื่อนำไปใช้ในกลยุทธ์ทางการตลาด สำหรับ Molecular profiling and programs
การศึกษา:
  • ปริญญาโท การตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546-2550
2563-2565 :ผู้จัดการธุรกิจ ธุรกิจโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา , (Caris Molecular Intelligent)
การสัมมนาในครั้งนี้ จัดเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ ของวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เกี่ยวกับการรักษามะเร็งให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่พร้อมขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่สามารถเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่