ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

โทร. 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 521101, 521102