"Save Phitsanulok" พิษณุโลกปลอดภัย...ถ้าเข้าใจและร่วมมือกัน

มาตรการ การเดินทางเข้าจ.พิษณุโลกจากพื้นที่ต่างๆ

บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดทุกราย ต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่


ส่วนบุคคลที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เข้ามาพำนักอาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน

ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ไม่ต้องกักตัว
1. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือ
2. ผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ให้ผลเป็นลบ ไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา หรือ
3. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะต้องได้รับกรตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)


กรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือบุคคลผู้ที่เข้ามาทำธุระชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดโดยไม่พักค้างและมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ให้ผลลบไม่เกิน 3 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามา
กรณีโรงแรม กำหนดให้ผู้เข้าพักทุกรายลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok และ
ไทยชนะ โดยให้แสดงการลงทะเบียนต่อโรงแรมก่อนเข้าพัก
สำหรับการเดินทางผ่านท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและสถานี
รถไฟพิษณุโลก ให้ลงทะเบียนและเข้ารับการคัดกรองที่จุดคัดกรองทุกราย


Cr. คำสั่งการจังหวัดอัพเดทวันที่ 2 กันยายน 2564

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ