ตำแหน่งเปิดรับสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และสำเนาบัตรสมาชิก(เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)
6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด
ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพิษณุเวช อาคาร7 ชั้น6

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

โทร. 055-90-9000 ต่อ 525101 มือถือ 081-707-9811

email : psvgroup_recruit@princhealth.com

สถานที่ตั้งโรงพยาบาลพิษณุเวช