ห้องพักผู้ป่วย

หมายเหตุ :

  • กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborn) รพ. จะคิดค่าบริการห้องพักเพิ่ม 300 บาท/ครั้ง ที่ Admit