Header

นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

สาขาอายุรศาสตร์ , อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

15:00 - 16:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ศราวุฒิ มากล้น

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ