Header

ศูนย์สิทธิประโยชน์

การใช้สิทธิ

สำหรับท่านที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลกับบริษัทประกันนั้นๆได้ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆตลอดจนการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

 

 

เมื่อท่านมารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน / กรมธรรม์ หรือ Appication
 • บัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ

 • ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิประกัน หรือ Appication และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิและแนบใบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก
 • เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงินจากแผนกการเงินนอก เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
 • ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาลที่อยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์ของท่านได้ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้น ส่วนที่เกินจากสิทธิประกัน

 • ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกผู้ป่วยใน
 • เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ และแนะนำการเลือกใช้วิธีการเคลมประกันรวมถึงการตรวจสอบสิทธิ
 • พยาบาลประกันสัมพันธ์ ให้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกรมธรรม์

 • เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็นต์ พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟ็กซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
 • หากได้รับสิทธิแฟ็กซ์เคลม ในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อแผนกการเงินเพื่อเซ็นต์รับทราบใช้จ่าย พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

 • ในวันที่ท่านกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านสามารถนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นติดต่อกับบริษัทประกันที่ท่านใช้สิทธิได้ทันที

 

 • กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ผู้ป่วยในเพื่อจัดเตรียมเอกสาร
 • ในวันกลับบ้าน แผนกการเงินผู้ป่วยใน จะส่งมอบเอกสสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับท่าน เพื่อนำไปติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของท่านต่อไป

 

เอกสารการขอประวัติ

รายละเอียดเอกสาร เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
กรณีผู้ป่วย
ยื่นเอง
กรณีรับมอบ
อำนาจ
กรณีผู้ป่วย
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรณีผู้ป่วย
เสียชีวิต
แบบฟอร์มการขอประวัติการรักษา
(เอกสารของโรงพยาบาลพิษณุเวช)
หนังสือมอบอำนาจ      
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย / สำเนาสูติบัตร
สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำขอ / ผู้รับมอบอำนาจ /
ตัวแทน /พนักงานบริษัทประกัน
 
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้านผู้ป่วย /
สำเนาสูติบัตร
 
สำเนาใบมรณบัตรของผู้ป่วย      

 

หมายเหตุ
 1. เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนา ระบุ เพื่อใช้ในกรณีขอประวัติการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพิษณุเวช เท่านั้น
 2. ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
 3. กรณีไม่สามารถเขียนได้ ให้ใช้ลายนิ้วมือ โดยระบุนิ้ว และข้าง มาให้ชัดเจน
 4. กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะ 1 ใบ โดยผู้ขอเป็นผู้รับรองสำเนา
 5. ผู้ป่วยบรรลุนิติภาวะ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส

 

 

หลักเกณฑ์การดำเนินการขอเอกสารประวัติการรักษา

ลำดับที่ หลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินการ
1 ขอประวัติการรักษาเพื่อทำประกัน หรืออื่นๆ 300 บาท 3 วัน
2 ขอประวัติเพื่อรักษาต่อโดยมีหนังสือส่งตัวจากแพทย์ผู้ทำการรักษา
หรือมีหนังสือจากหน่วยงานราชการ
ไม่มี 3 วัน
ช่องทางการติดต่อ
 • กรุณาติดต่อขอเอกสารที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลพิษณุเวช
 • กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางมาดำเนินการขอประวัติได้ด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสารผ่านช่องทาง E-mail : [email protected] หรือโทรติดต่อแผนกเวชระเบียน โทร 081-9531177 หรือ โทร 055-909000 ต่อ 522403 ในเวลา 8.00-16.00 น.