Header

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ราคา 5,690.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ รักษ์ใจคุณ 1

ราคา 4,500.-/6,780.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ รักษ์ใจคุณ 2

ราคา 6,800.-/8,550.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ รักษ์ใจคุณ 3

ราคา 4,800.-/6,600.-

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

ราคา 2,800.-/3,300.-

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

ราคา 2,800.-/3,300.-