Header

พญ.ชนิดา จุ้ยคลัง

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.กิตติ ตันตระวิวัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.บวรทัต นาคปฐม

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป