Header

นพ.ณัฐวุฒิ กิตตินานนท์

นพ.ณัฐวุฒิ กิตตินานนท์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.ณัฒิณี บัญญัติ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

พญ.พรพิมล เกษมสุข

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู