Header

พญ.รุ่งรัตน์ คงรอด

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ศัลยกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

วิสัญญีแพทย์สำหรับเด็ก

สาขาวิสัญญีวิทยา ,อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยนเรศวรอ

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ธนากร รอดสการ

ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท และ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท