Header

พญ.ศิดายุ สุริยะ

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

สาขาอายุรศาสตร์ ,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 12:00สัปดาห์ที่ 1

08:00 - 17:00สัปดาห์ที่ 1,3,5

17:00 - 20:00สัปดาห์ที่ 1,3

17:00 - 20:00สัปดาห์ที่ 3

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-90-9000

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ศราวุฒิ มากล้น

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ