Header

นพ.ศุภวิชญ์ ศิริมงคลเวชกุล

นพ.ศุภวิชญ์ ศิริมงคลเวชกุล

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

อายุรแพทย์ระบบประสาท

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ศราวุฒิ มากล้น

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ